Изборни пакети за 3. и 4. разред

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да уче ник кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности;
 • реализује идеје уважавајући принципе одабраних уметничких дисциплина;
 • користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности;
 • користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад;
 • презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију;
 • предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности;
 • комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и естетских доживљаја;
 • исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела;
 • просуђује, критички, утицај уметности на здравље;
 • учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, смишљању, планирању и реализацији мањег пројекта.

Разред                                       Трећи

Недељни фонд часова             2 часа

Годишњи фонд часова            74 часа

Разред                                       Четврти

Недељни фонд часова             2 часа

Годишњи фонд часова            66 часова

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1

Циљ учења изборног програма Примењене науке 1 је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој, посебно у области здравља и заштите биодиверзитета.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 1. разликује фундаменталне и примењене науке;
 2. процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот;
 3. образложи значај примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа;
 4. истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;
 5. прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;
 6. осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу, животу других и животној средини;
 7. образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије.

Разред                                     Трећи

Недељни фонд часова        2 часа

Годишњи фонд часова     74

Разред                                       Четврти

Недељни фонд часова             2 часа

Годишњи фонд часова            66 часова

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 2

Циљ учења изборног програма Примењене науке 2 је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој, посебно у области технике.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 1. разликује фундаменталне и примењене науке;
 2. процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот;
 3. истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;
 4. прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;
 5. осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу, животу других и животној средини;
 6. искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије;
 7. примењује фундаменталне законе физике, математике, хемије у електротехници, машинству, грађевинарству, технологији, пољопривреди и сл;
 8. користи ИКТ алате у процесу истраживања, обраде података и приказу резултата

Разред                                       Трећи

Недељни фонд часова             2 часа

Годишњи фонд часова            74 часа

Разред                                     Четврти

Недељни фонд часова        2 часа

Годишњи фонд часова       66 часова

 

РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

Циљ учења програма Религије и цивилизације је да ученици кроз компаративно и интердисциплинарно критичко истраживање феномена религије и цивилизације осветле и разумеју сопствени идентитет, као и да уваже идентитете других и другачијих.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • упореди културолошке особености насеобина у различитим историјским епохама;
 • упореди и протумачи однос сопствених вредности, потреба и циљева и вредности, потреба и циљева ширих заједница којима припада;
 • објасни основне појмове и теме од важности за разумевање различитих религија и цивилизација, протумачи разлике међу њима и критички их промишља;
 • цени сопствени идентитет и демонстрира начелно добронамеран и толерантан однос према припадницима других заједница;
 • објасни сукобе и конфликтне ситуације различитих религија и цивилизација, разлоге због којих они настају, опасности које носе и истражи могућности њиховог превазилажења
 • илуструје примерима значај прожимања различитих цивилизација и религијских учења;
 • развије способност рада у групи и пројектног рада, прихвати правила поделе улога у радном процесу, активно учествује у остваривању заједничког циља;
 • користи различите изворе података у истраживањима и критички приступа различитим изворима, користи стручну литературу, податке добијене путем интернета и медија, служи се ИКТ средствима у раду;
 • учествује у интеркултуралном дијалогу, разумевајући утицај религија на обликовање људског друштва у прошлости и данас.

Разред                                        Трећи

Недељни фонд часова               2 часа

Годишњи фонд часова              74 часа

Разред                                        Четврти

Недељни фонд часова               2 часа

Годишњи фонд часова              66 часова

САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Циљ изборног програма Савремене технологије јесте развијање знања и вештина ученика за ефикасно, креативно, безбедно и савесно коришћење савремених технологија у животном окружењу и окружењу за учење и рад и спремности за континуирано праћење развоја савремених технологија зарад даљег личног и професионалног развоја.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • поуздано, критички, безбедно и одговорно према себи и другима користи савремене технологије за решавање проблема;
 • изводи закључке о томе како савремене технологије функционишу и који су њихови трендови развоја у различитим сферама живота;
 • примени логички и алгоритамски начин размишљања у циљу решавања низа проблема у свакодневним ситуацијама;
 • истражи, анализира и критички процени резултате истраживања;
 • критички процени ефекте употребе савремених технологија на начин на који људи раде и живе, на њихов квалитет живота и утицај на животну средину и демонстрира критичко мишљења о етичким питањима технолошког развоја и одговарајућих апликација или технологија;
 • ради ефикасно са другима као члан тима, групе и заједнице и исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање свог непосредног животног окружења коришћењем савремених технологија;
 • примени иновативне идеје у различитим пројектима уз помоћ савремених технологија

Разред                                     Трећи

Недељни фонд часова        2 часа

Годишњи фонд часова       74 часа

Разред                                     Четврти

Недељни фонд часова        2 часа

Годишњи фонд часова       66 часова